Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών