Περιφερειακό Τμήμα Αργολίδας και Αρκαδίας
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

ΣΥΝΘΕΣΗ  Δ.Σ. Π.Τ AΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πρόεδρος: Σιδέρης Βασίλειος                                               τηλ. 6947433436

Αντιπρόεδρος: Νίκη Δικαίου                                                 τηλ. 6974463040

Γενική Γραμματέας: Θεοδώρα Γαλανοπούλου                   τηλ. 6972199319

Ταμίας: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος                                       τηλ. 6976481657

Αναπληρωματική Γραμματέας: Ελένη Aυδούση               τηλ.  6980563049

 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • e-mail : pt.arg.ark@gmail.com
  • blog: http://physioargol-arkad.blogspot.gr
  • Ταχυδρομική  Διεύθυνση:  Βασίλειος Σιδέρης 

                                                 Π.Τ.  Φυσικοθεραπευτών Αργολίδας και Αρκαδίας
                                                 Καποδιστρίου 32-34  ?ργος, 
                                                  Δήμος ?ργους,   Νομός Αργολίδας, TK 21231

  • Fax:    2751021258

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ: 30,00 ευρώ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ: 60,00 ευρώ /  ΑΝΕΡΓΟΙ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: 30,00 ευρώ

Μαζί με την συνδρομή έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στο Π.Τ (ηλεκτρονικά):

1) υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονικά) οτι τα προσωπικά τους στοιχεία, στην οποία θα αναφέρεται και η πραγματική άσκηση επαγγέλματος δεν έχουν τροποποιηθεί.

2) δήλωση (ηλεκτρονικά) οτι έλαβαν γνώση της Νομοθεσίας για την άσκηση του επαγγέλματος.

3) ψηφιακή φωτογραφία (ηλεκτρονικά)  μετά την είσοδο στο μητρώο.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Π.Τ. θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής η οποία θα συνοδεύεται από: 2 ( δύο ) φωτογραφίες του αιτούντος και  αντίγραφο του πτυχίου, αντίγραφο άδεια άσκησης,  φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση πραγματικής άσκησης.

*Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα (30) ευρώ και ετήσιας συνδρομής εξήντα (60) ευρώ στο λογαριασμό τραπέζης του ΠΤ.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Π/Τ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Λογαριασμός ΕΤΕ (EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)    842/481000-79

IBAN GR 3101108420000084248100079

 

Όσοι επιθυμούν να μάθουν για τις οφειλές τους μπορούν να πληροφορούνται  ηλεκτρονικά από την επίσημη σελίδα του ΠΣΦ (μέλη) μπαίνοτνας στο μητρώο ή από τον ταμία Μιχαλόπουλο Παναγιώτη.

 

AΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΠΣΦ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο μητρώο του Π.Σ.Φ και αποφασίστηκαν από το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ προκειμένου να περιορίσουν την γραφειοκρατία και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των μελών του Π.Σ.Φ.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές για την ηλεκτρονική έκδοση των βεβαιώσεων, γραμματίων είσπραξης, ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, πληρωμή ετήσια συνδρομής με e-banking προήλθαν και από απαίτηση των μελών όπως αποτυπώθηκε στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο (Βαρόμετρο 1 και 2).

Με τις αλλαγές αυτές έχει το κάθε μέλος την δυνατότητα να εκτυπώνει την βεβαίωση μέλους και το γραμμάτιο είσπραξης. http://psf.org.gr/ -> Είσοδος μελών, είτε χρησιμοποιήστε τη σελίδα εισόδου: http://psf.org.gr/login

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 3599/2007 (Αρ.2 παρ3), προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση μέλους του τρέχοντος έτους , θα πρέπει :

  1. να μην υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες
  2. να  αποδεχθείτε και να υποβάλετε τη υπεύθυνη δήλωση στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών  με την οποία επιβεβαιώνετε την ορθότητα των στοιχείων σας και ότι ουδεμία αλλαγή έχει περιέλθει όσον αφορά στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  3. να αποδεχθείτε ότι ενημερωθήκατε για την σχετική νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή προκειμένου να γνωρίζετε : τον κώδικα δεοντολογίας, τα προβλεπόμενα του Π.Δ 29/1987 περί ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, τα επαγγελματικά σας δικαιώματα κλπ

Η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα (παρ. 3, άρθρο 4, Ν. 3599/2007).

Εφόσον γίνει η είσοδος στο μητρώο:

http://psf.org.gr/ -> Είσοδος μελών, είτε χρησιμοποιήστε τη σελίδα εισόδου: http://psf.org.gr/login, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής-ενημέρωσης ορισμένων στοιχείων στο μητρώο, συγκεκριμένα τα πεδία με κίτρινο φόντο, εκτός των περιπτώσεων όπου έχει τροποποιηθεί η κατηγορία της εργασίας σου π.χ από ελεύθερος επαγγελματίας έχεις προσληφθεί σε κάποιο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή από άνεργος έχεις γίνει ελεύθερος επαγγελματίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις (αδυναμία ενημέρωσης στοιχείων) θα πρέπει να ειδοποιήσετε την Δ.Ε του Π.Τ στο οποίο ανήκετε για να γίνει η τροποποίηση στο μητρώο.

  • Όλα τα μέλη θα πρέπει να επικαιροποιήσουν το email τους σε περίπτωση που έχει αλλάξει και να ανεβάσουν ψηφιακή φωτογραφία με τις προδιαγραφές που αναφέρονται κατά την είσοδό σας στο μητρώο.
  • Οι εργαστηριούχοι συνάδελφοι πρέπει να ανεβάσουν  σε μορφή PDF αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου τους. [Στη περιοχή μελών -Στο δεξί τμήμα όπου υπάρχει το menu επιλογών -επιλογή «Αρχεία μέλους»]
  • Επίσης οι εργαστηριούχοι συνάδελφοι που είναι μέλη σε οποιασδήποτε μορφής, εταιρεία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, πρέπει να ανεβάσουν σε μορφή PDF  πρόσφατο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας που είναι σε ισχύ. [Στη περιοχή μελών -Στο δεξί τμήμα όπου υπάρχει το menu επιλογών -επιλογή «Αρχεία μέλους»]

Η πληρωμή σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 4 του Ν. 3599/2007 πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018 και ανέρχεται στο ποσό των 60 € ανά έτος.

Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 23, του Ν. 4272/2014, όσοι έχουν ενεργή κάρτα ανεργίας, οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, πληρώνουν συνδρομή 30 €, και τα αντίστοιχα αντίγραφα των βεβαιώσεων αυτών πρέπει να αποσταλούν στο αρμόδιο Π.Τ με email προκειμένου να ελεγχθούν από τον Γραμματέα και τον Ταμία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την τραπεζική κατάθεση ως αιτιολογία πρέπει να δηλώνονται όνομα και επώνυμο.

Θυμίζουμε ότι όσοι οφείλουν παλαιότερες συνδρομές και αδυνατούν να τις καταβάλλουν εφάπαξ, μπορούν να κάνουν αίτηση ρύθμισης συνδρομών και να καταβάλλουν  κάθε έτος τις συνδρομές δύο ετών, του τρέχοντος και του παλαιότερου, μέχρι να εξοφλήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (σχετική αίτηση είναι αναρτημένη στο site του Π.Σ.Φ).

Η παραπάνω διαδικασία θα γίνεται μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης στη Γραμματεία του Π.Τ.

Για την έκδοση βεβαίωσης μέλους , θα πρέπει να έχει εξοφληθεί η συνδρομή του τρέχοντος έτους και να μην υπάρχει καμιά εκκρεμότητα, εκτός αν έχει γίνει ρύθμιση συνδρομών.