Περιφερειακό Τμήμα Δράμας
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών