Περιφερειακό Τμήμα Ημαθίας
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών