Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών