Αίτηση Εγγραφής Μέλους
Προς Ε.Τ.: Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας

Μέλη

Τα μέλη κάθε Επιστημονικού Τμήματος (ΕΤ) διακρίνονται σε τακτικά και σε επίτιμα.

Τακτικά μέλη του ΕΤ Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΑΦ) μπορούν να γίνουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ). Τακτικά μέλη μπορούν να είναι και τα πάρεδρα μέλη του ΠΣΦ, χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3§2 του ν. 3599/2007. Κάθε μέλος του ΠΣΦ μπορεί να συμμετέχει ως τακτικό μέλος σε δύο (2) ΕΤ κατ’ανώτατο όριο, ενώ έχει δικαίωμα να μετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) ενός (1) μόνο ΕΤ.

Τιμής ένεκεν, τα ΕΤ μπορούν να ορίσουν ως επίτιμα μέλη επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων καθώς και φυσικοθεραπευτές που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν αναγνωρισμένο έργο στο αντικείμενο του ΕΤ. Τα επίτιμα μέλη ορίζονται μετά από εισήγηση της ΣΕ στην Ολομέλεια (ΟΛ) του ΕΤ και αποδοχή από την πλειοψηφία της ΟΛ. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Η ιδιότητα του μέλους του ΕΤ αποκτάται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς την ΣΕ του ΕΤ. Στην αίτηση υποχρεωτικά αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του αιτούντος, ο τόπος κατοικίας και εργασίας, ο αριθμός μητρώου του ΠΣΦ, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταμειακή τακτοποίηση. Η φόρμα εγγραφής είναι ενιαία για όλα τα ΕΤ, ενώ το περιεχόμενό της διαμορφώνεται και τροποποιείται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) του ΠΣΦ.

Φόρμα εγγραφής μέλους στο Ε.Τ.
Αριθμός Μητρώου μέλους ΠΣΦ
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο επικοινωνίας
email
Τόπος κατοικίας
Τόπος εργασίας
Εργασία ως φυσικοθεραπευτής σε
Έτη εμπειρίας σε σχετικό με το Ε.Τ. αντικείμενο
Σύντομο βιογραφικό / Σχόλια
Κωδικός ασφαλείας