Στόχοι
 

Σύμφωνα και με τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των επιστημονικών τμημάτων του Π.Σ.Φ-Ν.Π.Δ.Δ

Παρέχει εκείνες τις γνώσεις έτσι ώστε να:

  • υπάρξουν και στην Ελλάδα φυσικοθεραπευτές, που να μπορούν με πληρότητα να κατανοήσουν, αναλύσουν, συνθέσουν, & αξιολογήσουν τις παθήσεις, που άπτονται της ψυχικής υγείας, όπως αυτές προβλέπονται από τα διεθνή συστήματα ταξινόμησης.
  • πληροφορηθούν οι φορείς ασθενών αλλά και τα αρμόδια όργανα της πολιτείας για την αναγκαιότητα παρουσίας φυσικοθεραπευτών στις δομές ψυχικής υγείας

Εφοδιάζει με εκείνες τις δεξιότητες:

  • τα μέλη του για να παρεμβαίνουν στην αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών με επιστημονικό τρόπο, ισότιμα και σαν αναπόσπαστο μέλος της θεραπευτικής ομάδας.
  • τους φυσικοθεραπευτές στη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, που επηρεάζουν την πορεία αποκατάστασης ευρέως φάσματος νοσογόνων καταστάσεων.
  • τους υπόλοιπους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να πραγματοποιούν σχετικές δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της φυσικοθεραπευτικής επιστήμης.

Διαμορφώνει στάσεις έτσι ώστε να:

  • ενισχυθεί η πεποίθηση των φυσικοθεραπευτών για την αναγκαιότητα του ρόλου τους στην ψυχική υγεία
  • προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των φυσικοθεραπευτών που εργάζονται στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
  • βελτιωθούν τα πρότυπα και οι συνεπείς πρακτικές στη φροντίδα των ψυχικώς πασχόντων από φυσικοθεραπευτές.
  • ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα και τις ευκαιρίες διάδοσης της γνώσης νέων εξελίξεων στον τομέα της ψυχικής υγείας
  • μετασχηματιστεί η άποψη της κοινής και επιστημονικής γνώμης στον Ελλαδικό χώρο για την υποχρεωτική συμμετοχή της φυσικοθεραπείας σαν μέρος της θεραπευτικής παρέμβασης στην αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών