Μέσα επίτευξης στόχων
 

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των επιστημονικών τμημάτων του Π.Σ.Φ-Ν.Π.Δ.Δ για την εκπλήρωση και προώθηση των στόχων του αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητες και ιδιαίτερα:

 1. Επιδιώκει με στοχευμένες δράσεις την επιστημονική, επαγγελματική συνείδηση, το πνεύμα ενότητας ανάμεσα στα μέλη του και προωθεί τη συνειδητή συμμετοχή τους στα δρώμενα του Π.Σ.Φ.
 2. Εξετάζει σε τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις τα θέματα του επιστημονικού του αντικειμένου
 3. Συγκροτεί μόνιμες και έκτακτες επιτροπές για μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων
 4. Διεξάγει ερευνητικές μελέτες, οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, διοργανώνει εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, δημιουργεί οπτικοακουστικό υλικό και τράπεζα πληροφοριών, ακολουθώντας πάντοτε τον κανονισμό εκδηλώσεων του Π.Σ.Φ.
 5. Ενεργεί κατάλληλα για την επιμόρφωση των μελών του και την ανύψωση του επιστημονικού - επαγγελματικού επιπέδου αυτών.
 6. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με άλλα τμήματα, καθώς και με ομάδες συναδέλφων των Π.Τ για την παρακολούθηση των ιδιαίτερων προβλημάτων των Φυσικοθεραπευτών που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, και αφορούν το αντικείμενο του τμήματος
 7. Συνεργάζεται με συγγενείς επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις, Ελληνικές ή ξένες, για τη μελέτη και προώθηση κοινών σκοπών και την εξάλειψη των διακλαδικών διαφορών.
 8. Προβάλει και προωθεί τους σκοπούς του από το Περιοδικό «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ», την ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ και άλλα μέσα ενημέρωσης.
 9. Εισηγείται στο Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ μέλη του τμήματος ή του ευρύτερου χώρου των φυσικοθεραπευτών σαν εκπροσώπους του Π.Σ.Φ σε θεσμοθετημένα όργανα και επιτροπές της Πολιτείας των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.
 10. Παρεμβαίνει και παρίσταται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για θέματα ψυχικής υγείας.
 11. Αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες, που προσφέρουν τα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και τα πολυμέσα (Internet, ανοικτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ.).
 12. Εκδίδει κατ’ αποκλειστικότητα το ηλεκτρονικό έντυπο «ΦΥΣΙΚΟΨΥΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ».
 13. Συνεργάζεται με Α.Ε.Ι της Ελλάδας και του εξωτερικού σε κάθε είδους προγράμματα σπουδών (προ - μεταπτυχιακά, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, μάθηση με βάση την εργασία - αγγλιστί “work based learning”- κλπ.), σε θέματα που αφορούν τους γενικότερους σκοπούς του.
 14. Μελετά, μεταφέρει τεχνογνωσία νέων επιστημονικών θεωριών και απόψεων στους τομείς ψυχικής με έμφαση στις μεθοδολογίες διερεύνησης της προέλευσης, πρόληψης και αποκατάστασης των ψυχικών νοσημάτων.
 15. Αναπτύσσει συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς με σκοπό την προώθηση εφαρμοσμένης θεραπευτικής βιοηλεκτρονικής, φυσικοθεραπευτικών πρωτοκόλλων και την στάθμιση ανιχνευτικών δοκιμασιών (test) με γνώμονα την Ελληνική πραγματικότητα.
 16. Συμμετέχει σε επιτροπές και διεθνή δίκτυα, ιδιαίτερα σε συνεργασία με τα κράτη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 17. Αναθέτει εργασίες σχετικές με τους εν γένει στόχους του σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 18. Επιμορφώνει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για την συμβολή της φυσικοθεραπευτικής επιστήμης στους ψυχικώς δυσπραγούντες, ανεξαρτήτως ηλικίας και συμμετέχει σε αντίστοιχα προγράμματα ευαισθητοποίησης.

Επιπρόσθετα οι στόχοι του επιδιώκονται και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο και άλλη δραστηριότητα, που κρίνονται αναγκαίες από τα μέλη του, πάντοτε όμως εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας.