• Ενημέρωση για τις εκλογές των Επιστημονικών Τμημάτων του Π.Σ.Φ., Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019
  Δημοσιεύθηκε Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019
  Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019
  Bookmark and Share
  Ενημερώθηκε στις 09-11-2019 12:23:31

  Αγαπητά μας μέλη του ΕΤΠΦ

  Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, στο χώρο του ξενοδοχείου Royal Olympic, παράλληλα με τη διεξαγωγή του 29ο Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνέδριου Φυσικοθεραπείας, από τις 14:00 μέχρι και τις 17:00, θα διεξαχθούν οι εκλογές των Συντονιστικών Επιτροπών των Επιστημονικών Τμημάτων και της Ομάδας Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος του Π.Σ.Φ., σε ενιαίο χώρο και με ξεχωριστό εκλογικό τμήμα για κάθε Ε.Τ., σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Ε.Τ. (επισυναπτόμενο 1)

  Για να προγραμματιστούν όλες οι διαδικασίες και να πραγματοποιηθούν οι εκλογές απρόσκοπτα, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις διαδικασίες και στις ημερομηνίες ορόσημα όπως αναφέρονται παρακάτω.

  Υποψηφιότητες- Εκλογικοί κατάλογοι

  Οι υποψηφιότητες για τις Σ.Ε. μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, στη Σ.Ε. του κάθε Ε.Τ. με κοινοποίηση στη Γραμματεία του Π.Σ.Φ., (ppta@otenet.gr) με τη συμπλήρωση της επισυναπτόμενης αίτησης (επισυναπτόμενο 2). Οι υποψήφιοι θα πρέπει είναι οικονομικά τακτοποιημένοι για το έτος 2019 μέχρι την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, αλλιώς οι υποψηφιότητές τους θα απορρίπτονται κατόπιν διασταύρωσης από την Γραμματεία του Π.Σ.Φ. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος για τη Σ.Ε. ενός (1) μόνο Ε.Τ.

  Οι εκλογικοί κατάλογοι πρέπει να κλείσουν δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών, και συμπεριλαμβάνονται όσα μέλη είναι ταμειακά τακτοποιημένα για το οικονομικό έτος 2019. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται από τις Σ.Ε. των Ε.Τ. και της Ο.Ε.Ε. και πρέπει να αποσταλούν στο email ppta@otenet.gr μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.

  Για να θεωρείτε κάποιο μέλος ταμειακά τακτοποιημένο για το οικονομικό έτος 2019, θα πρέπει να έχει εξοφλήσει το έτος 2019 και τυχόν ρυθμίσεις παλαιών οφειλών του. Επίσης, τακτικό μέλος θεωρείτε όποιος έχει μπει στη ρύθμιση χρεών του Π.Σ.Φ. –εφόσον είχε παλαιές οφειλές-και έχει εξοφλήσει το έτος 2019 και το παλαιότερο χρονολογικά έτος οφειλής του. Εάν η ρύθμιση χρεών είναι ημιτελής, δεν μπορεί να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία.

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Όσα μέλη των Ε.Τ. εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέχρι την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, θα μπορούν να ψηφίσουν προσκομίζοντας στην έκαστη Εφορευτική Επιτροπή τη βεβαίωση του τρέχοντος έτους του Π.Σ.Φ.Στην τελευταία περίπτωση, τα μέλη θα μπορούν να ψηφίσουν μόνο με φυσική παρουσία στο εκλογικά τμήμα και όχι με επιστολική ψήφο.

  Επιστολική ψήφος

  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ7γ/ΓΠ/30717, οι ψηφοφόροι που δραστηριοποιούνται εκτός της Αττικής και δεν θα είναι παρόντες στο Συνέδριο θα μπορούν να κάνουν χρήση της επιστολικής ψήφου. Όσοι ενδιαφέρονται να ψηφίσουν μέσω επιστολικής ψήφου, πρέπει να έχουν ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη Σ.Ε. του Ε.Τ. και να έχει κοινοποιηθεί στο mail του Π.Σ.Φ. (ppta@otenet.gr) μέχρι την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, ώστε να μπορέσει να σταλεί με συστημένη αποστολή ο εκλογικός φάκελος και να επιστραφεί με συστημένη επιστολή και με ευθύνη του μέλους, στα γραφεία του Π.Σ.Φ. στην Αθήνα ( Λ. Αλεξάνδρας 34, Πεδίον Άρεως, 11473) μέχρι την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του συστημένου φακέλου στη Γραμματεία του Π.Σ.Φ. από την εταιρεία παράδοσης, την ευθύνη φέρει η παραπάνω εταιρεία.

  Το μυστικόν της επιστολικής ψήφου διασφαλίζεται δια της τοποθετήσεως του σφραγισμένουφακέλου με το ψηφοδέλτιο επιλογής του ψηφοφόρου εντός άλλου φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία του ψηφοφόρου. Η επιστολική ψήφος στέλνεται προς την Γραμματεία του Π.Σ.Φ., με κοινοποίηση στην Εφορευτική Επιτροπή του Ε.Τ. επιλογής του ψηφοφόρου, η οποία την ημέρα των εκλογών, αφού καταγράψει στο βιβλίο ψηφισάντων τον ψηφοφόρο, ρίπτει τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο της επιλογής του εντός της κάλπης.

  Μητρώο Μελών

  Το Μητρώο Μελών κάθε Ε.Τ. θα πρέπει να οριστικοποιηθεί μέχρι την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, δέκα (10) ημέρες πριν τις εκλογές και να έχει επικυρωθεί από τις Σ.Ε. για τυχόν νέες εγγραφές. Μέχρι εκείνη την ημέρα, υπάρχει η δυνατότητα για νέες εγγραφές των μελών του Π.Σ.Φ. σε Ε.Τ. της επιθυμίας τους. Κάθε μέλος του Π.Σ.Φ. μπορεί να εγγραφεί μόνο σε δυο (2) Ε.Τ. ή στην Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος, ενώ μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και για τα δυο. Για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος/η.

  Για να θεωρείτε κάποιο μέλος ταμειακά τακτοποιημένο για το οικονομικό έτος 2019, θα πρέπει να έχει εξοφλήσει το έτος 2019 και τυχόν ρυθμίσεις παλαιών οφειλών του. Επίσης, τακτικό μέλος θεωρείτε όποιος έχει μπει στη ρύθμιση χρεών του Π.Σ.Φ. –εφόσον είχε παλαιές οφειλές-και έχει εξοφλήσει το έτος 2019 και το παλαιότερο χρονολογικά έτος οφειλής του. Εάν η ρύθμιση χρεών είναι ημιτελής, δεν μπορεί να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία.

  Το Μητρώο Μελών κάθε Ε.Τ. θα αποτελείται από δυο πίνακες, των οικονομικά τακτοποιημένων και των μη τακτοποιημένων. Τα Μητρώα Μελών συντάσσονται από τις Σ.Ε. των Ε.Τ. και αποστέλλονται έγκαιρα στη Γραμματεία του Π.Σ.Φ. για το τελικό έλεγχο, ώστε να είναι έτοιμα για τις εκλογές. Ο Πίνακας των οικονομικά τακτοποιημένων συντάσσεται μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2019 και είναι αυτοί που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Τα μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του κάθε Ε.Τ. που υπάρχουν στο δεύτερο Πίνακα, μπορούν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους οφειλές προς το Π.Σ.Φ. μέχρι την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία, προσκομίζοντας στην Εφορευτική Επιτροπή κάθε Ε.Τ. τη ταυτότητα Π.Σ.Φ. ή τη Βεβαίωση του τρέχοντος έτους του Π.Σ.Φ.

  Εκλογική Διαδικασία

   

  Οι εκλογές θα διεξαχθούν υπό την ευθύνη και εποπτεία τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών, οι οποίες θα είναι μία για κάθε ένα από τα Ε.Τ. και την Ομάδα Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος. Τα μέλη των τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών θα πρέπει να είναι μέλη του Ε.Τ., να είναι ταμιακώς τακτοποιημένα και να μην είναι υποψήφια για τις εκλογές των Σ.Ε. Οι Εφορευτικές Επιτροπές θα προκύψουν μετά από μυστική ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί στη τελευταία Ολομέλεια του κάθε Ε.Τ. Η Ολομέλεια πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Τα ονόματα των Εφορευτικών Επιτροπών ανακοινώνονται έγκαιρα από τη Σ.Ε. του Ε.Τ., στη Γραμματεία του Π.Σ.Φ., μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέχρι τις 15:00ίδιας ημέρας. Οι Σ.Ε. των Ε.Τ. έχουν την ευθύνη να συγκαλέσουν την Ολομέλεια και να ενημερώσουν εγκαίρως τα μέλη τους για το χώρο, την ημερομηνία και την ώρα σύγκλισής της.

  Η διαδικασία της ψηφοφορίας διαρκεί μια (1) ώρα, εκτός και αν η Εφορευτική Επιτροπή κρίνει πως υπάρχει προσέλευση και μπορεί να την παρατείνει.

  Το εκλογικό σύστημα είναι το πλειοψηφικό και οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε Ε.Τ. Ο ανώτερος αριθμός σταυρών προτίμησης είναι μέχρι τρεις (3).

  Οι υποψήφιοι για τις Εφορευτικές Επιτροπές δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις Συντονιστικές Επιτροπές των Ε.Τ.

   

  Σχετική ενημέρωση και σχετικά έγγραφα ιστοσελίδα ΠΣΦ

  https://psf.org.gr/psf-news-6182.htm

  1.  https://%20files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04102019_0366951001570195386054840a6.doc

  2. https://files.psf.org.gr/img/enimerosi_files/04102019_020462600157019545677521adb.pdf

   

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

  Για τη Σ.Ε. του Ε.Τ.

  Ειρήνη Κάπαρη (Συντονίστρια),
  Χρύσα Παπαεμμανουήλ(Αναπληρώτρια Συντονίστρια),
  Ευαγγελία Κέντρου (Γ.Γραμματέας),
  Νικόλαος  Υφαντής (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων),
  Ουρανία Αποστολοπούλου (Μέλος)

   

 • Στην ίδια κατηγορία
  Πρόσφατα Νέα