Σκοπός
 • Το Ε.Τ.Π.Φ. έχει ως κύρια αποστολή την ανταλλαγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των φυσικοθεραπευτών που ασχολούνται με παιδιά με νευρολογικές/αναπτυξιακές, μυοσκελετικές/ ορθοπαιδικές, καρδιοαναπνευστικές και ψυχικές/νοητικές διαταραχές, με σκοπό την παροχή αποτελεσματικών φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στα παιδιά και στις οικογένειές τους, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

  Παράλληλα, σκοπός του Ε.Τ.Π.Φ. είναι η προώθηση του ρόλου και των ωφελειών της Φυσικοθεραπείας για βρέφη, παιδιά και εφήβους (ηλικίας 0 έως 21 ετών) στην ελληνική κοινωνία, στην ιατρική κοινότητα και στην παιδιατρική διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης, καθώς και η συμβολή στην αναγνώριση και θεσμοθέτηση της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας ως φυσικοθεραπευτικής εξειδίκευσης από την Ελληνική Πολιτεία.

   

  ΣΤΟΧΟΙ Ε.Τ.Π.Φ

  • Να παρέχει ευκαιρίες δια βίου μάθησης, επαγγελματικής κατάρτισης, ένταξης και εξέλιξης στο πεδίο της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας, μέσα από τη διεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, κλινικών εργαστηρίων ή διαλέξεων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και την παροχή σύγχρονης βιβλιογραφικής πληροφόρησης, μέσα από ένα ηλεκτρονικό κατάλογο συλλογής βιβλιογραφικών αναφορών.
  • Να παρέχει ένα φόρουμ διακίνησης απόψεων, ιδεών, εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας.
  • Να ενθαρρύνει την πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως η συγγραφή εργασιών και η δημοσίευση τους στο περιοδικό του Π.Σ.Φ. και σε άλλα επιστημονικά περιοδικά, για να ενισχύσει την επιστημονική τεκμηρίωση της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας.
  • Να αναπτύξει σχέσεις και συνεργασίες με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλους σχετικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Να στηρίξει και να εκπροσωπήσει την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία εκ μέρους του Π.Σ.Φ. διεθνώς

   

   

   

  The S.D.P.P has as main task the exchange and transmission of scientific knowledge and experience among physiotherapists dealing with children with neurological / developmental, musculoskeletal / orthopedic, cardiorespiratory and mental / mental disorders in order to provide effective high-quality physiotherapeutic services to children and their families , as well as improving their quality of life.

  At the same time, the purpose of the SDPP is to promote the role and benefits of Physiotherapy for infants, children and adolescents (aged 0 to 21) in the Greek society, the medical community and the pediatric interdisciplinary rehabilitation team, as well as contributing to the recognition and institutionalization of Pediatric Physiotherapy as a physiotherapeutic Specialization by the Greek State.

   

  OBJECTIVES OF S.D.P.P

  To provide opportunities for lifelong learning, vocational training, integration and development in the field of Pediatric Physiotherapy, through the organization of scientific conferences, seminars, training seminars, clinical workshopslectures, the organization of educational visits and the provision of modern bibliographic information, through an electronic cataloge of bibliographic references collection.

  To  provide a forum for the dissemination of views, ideas, experiences and information among all stakeholders on pediatric physiotherapy issues.

   Encourage the conduct of research activities, such as the writing of works and their publication in the P.A.P magazine and  other scientific journals, to reinforce the scientific documentation of Pediatric Physiotherapy.

   To develop relationships and partnerships with Higher Education Institutions and other relevant organizations in Greece and abroad.

   To support and represent Pediatric Physiotherapy on behalf of the P.A.P Internationally