ΠΣΦ - Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθερπαέιας - Εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας

Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπειας

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ΝΠΔΔ- Εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας
Εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας

ΜΕΦ - Τι είναι ?


Το Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας (ΜΕΦ) λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του Αρθρου 120 του ν. 4600/2019 .

Σύμφωνα με αυτό, " Για την ίδρυση και τη νόμιμη λειτουργία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι υποχρεωτική, εκτός από τη λήψη από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς της προβλεπόμενης άδειας/ βεβαίωσης ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, και η καταχώριση του εργαστηρίου στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας που τηρεί ο Π.Σ.Φ. "

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο τρόπος τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με αυτό.

ΠΣΦ - εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας
Κεντρική σελίδα ΠΣΦ : https://psf.org.gr