ΠΣΦ - Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθερπαέιας - Εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας

Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπειας

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ΝΠΔΔ- Εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας
Εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας

ΜΕΦ - Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις


Για τη νόμιμη λειτουργία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας στην Ελληνική Επικράτεια, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είναι υποχρεωτική, εκτός από την προβλεπόμενη άδεια/βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας από την αρμόδια αρχή, και η καταχώριση του εργαστηρίου στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας (Μ.Ε.Φ.) που τηρεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.).

Συνεπώς, όλα τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας (ατομική επιχείρηση / νομικά πρόσωπα), έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΜΕΦ

 • Για τα μέλη του Π.Σ.Φ
  • ΔΕΝ υπάρχει επιπλέον συνδρομή, μόνο η ετήσια συνδρομή μέλους η οποία θα πρέπει να έχει καταβληθεί.
 • Νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει εξ' ολοκλήρου μέλος Π.Σ.Φ :
  • ΔΕΝ επιβάλλεται ετήσια συνδρομή. Μόνο η ετήσια συνδρομή μέλους την οποία οφείλει να έχει εξοφλήσει το συσχετιζόμενο με το νομικό πρόσωπο μέλος,
 • Νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει και μη μέλος του Π.Σ.Φ με ποσοστό επί της ιδιοκτησίας.
  • Ετήσια συνδρομή 60,00€, η οποία καταβάλλεται με κωδικό πληρωμής μετά την έγκριση της αίτησης και έτσι ολοκληρώνεται η απόδοση αριθμού μητρώου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.
 • Νομικά πρόσωπα - ΜΗ μέλη Π.Σ.Φ
  • Ετήσια συνδρομή 60,00€, η οποία καταβάλλεται με κωδικό πληρωμής μετά την έγκριση της αίτησης και έτσι ολοκληρώνεται η απόδοση αριθμού μητρώου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας

 

 • Για ατομική επιχείρηση από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, κατόπιν εισόδου με στοιχεία taxis του ΑΦΜ της ατομικής επιχείρησης.
 • Για Νομικό πρόσωπο (εταιρία: Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ κλπ) ο νόμιμος διαχειριστής κατόπιν εισόδου με στοιχεία taxis του ΑΦΜ της εταιρίας.

ΟΧΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.  Διότι για κάθε αλλαγή διεύθυνσης (εννοείται και ορόφου) απαιτείται έκδοση νέας άδειας λειτουργίας και κατάθεση νέας αίτησης για παραχώρηση ΝΕΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΦ

Σε κάθε αλλαγή επιστημονικά υπευθύνου, οφείλετε να ενημερώσετε το ΜΕΦ . Η μεταβολή ελέγχεται και εγκρίνεται από το ΠΤ, επισυνάπτοντας μαζί με το αίτημα αλλαγής επιστημονικά υπευθύνου τη σχετική βεβαίωση τροποποίησης της αρχικής  άδειας του εργαστηρίου.

Εφόσον η άδεια εργαστηρίου δεν ανακαλείται , αλλά τροποποιείται και κατά τα λοιπά παραμένει  ως  είχε (Διεύθυνση, Περιφέρεια, Δήμος, Οδός, αριθμός, όροφος), το εργαστήριο παραμένει ενεργό στο ΜΕΦ με τον ίδιο αριθμό μητρώου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό) και email.

ΠΣΦ - εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας
Κεντρική σελίδα ΠΣΦ : https://psf.org.gr