• ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ALZHEIMER
  Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020
  Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020
  Bookmark and Share

  Η 21η Σεπτεμβρίου, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα της νόσου Alzheimer, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και για την αφύπνιση και ενεργοποίηση της Πολιτείας.

  Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο εμφανίζει άνοια, με την νόσο Alzheimer να είναι η πιο συχνή μορφή της άνοιας (70%-80%)

   

  Το σύνθημα για το 2020 είναι: «Ας μιλήσουμε για την άνοια»

  Ας μιλήσουμε για να βοηθήσουμε στη διάλυση του φόβου και του στίγματος. Ας μιλήσουμε για να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να αναζητούν πληρο- φορίες, υποστήριξη και συμβουλές - κάτι που έχει καταστεί απολύτως απα- ραίτητο κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19.

   

  Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ρόλο της σω- ματικής άσκησης ως θεραπευτική στρατηγική αντιμετώπισης των ατό- μων με νόσο του Alzheimer

  Πληθώρα μελετών σχετικών με τη νόσο Alzheimer και την άσκηση, έχουν αναδείξει ότι η συστηματική & δομημένη άσκηση, μέσω ποικίλων μηχανι- σμών, προάγει την εγκεφαλική λειτουργία, διατηρεί και βελτιώνει τις γνω- στικές λειτουργίες του λόγου, της μνήμης και της προσοχής.

  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) αναγνώρισε την βαρύτητα της νό- σου και εκπόνησε το παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της δημόσιας υγείας στην άνοια 2017-2025.

  Παράλληλα στην παγκόσμια στρατηγική του για τη Γήρανση και την Υγεία καθιστά τη δια βίου σωματική δραστηριότητα σημαντική για την πρόληψη των χρόνιων παθήσεων, τη μείωση του φόρτου υγειονομικής περίθαλψης και τη διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας, με δέσμευση μεταξύ των κρα- τών μελών του την μείωση της σωματικής αδράνειας κατά 15% έως το 2030

   

  Η φυσικοθεραπεία είναι αναπόσπαστο μέρος της ομάδας διεπιστημονικής προσέγγισης.

   

  Οι φυσικοθεραπευτές συμμετέχουν από τα αρχικά στάδια της νόσου αξιολο- γώντας τους περιορισμούς δραστηριοτήτων μέχρι και την εκπόνηση και υ- λοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης προσωπικών αναγκών.

   

  Οι φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία τους σχε- διάζουν, οργανώνουν, υλοποιούν προγράμματα θεραπευτικής άσκησης, ως οι ειδικοί στην κίνηση και την άσκηση, με εμπεριστατωμένη γνώση των προ- διαθεσικών παραγόντων, της παθολογίας και των πιθανών επιπτώσεων σε όλα τα ανθρώπινα συστήματα. Αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως οι ιδανικοί επαγγελματίες για την επιλογή, την προώθηση, την καθοδήγηση, τη συντα- γογράφηση και τη διαχείριση της άσκησης.

   

  Σύμφωνα με τα Επιστημονικά Τμήματα Νευρολογικής Φυσικοθερα- πείας και Ψυχικής Υγείας του Ν.Π.Δ.Δ «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικο- θεραπευτών (Π.Σ.Φ), τα προγράμματα καθοδηγουμένης ή επιβλεπομένης θεραπευτικής άσκησης είναι σημαντικά στη διαχείριση των ασθενών με Alzheimer, γιατί:

  1. Καθυστερούν την έναρξη της συμπτωματολογίας
  2. Προάγουν την εγκεφαλική λειτουργία, διατηρούν και βελτιώνουν τις γνωστικές λειτουργίες
  3. Βελτιώνουν την περιπατητική δύναμη οδηγώντας σε ένα καλύτερο πρότυπο βάδισης.
  4. Συντηρούν το σωστό βάρος
  5. Μειώνουν τα καρδιοαγγειακά προβλήματα, τον σακχαρώδη διαβήτη, την αρθρίτιδα, την οστεοπόρωση, που συχνά μπορεί να παρουσια- στούν ως συν-νοσηρότητα.
  6. Διατηρούν την κινητικότητα για όσο το δυνατόν περισσότερο και ε- ντός των ορίων ασφάλειας
  7. Βελτιώνουν τα ψυχολογικά συμπτώματα, όπως τεκμηριωμένα αναφέ- ρει η Διεθνής Οργάνωση Φυσικοθεραπευτών στην Ψυχική Υγεία, κα- λυτερεύοντας έτσι την προσαρμογή τους στη θεραπεία, την επικοινω- νία τους με το περιβάλλον και την ικανότητα έκφρασης των ιδιαίτερων αναγκών τους με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.

   

  Οι εξατομικευμένες συστάσεις θεραπευτικής άσκησης για την νόσο Alzheimer πρέπει να δίνονται μόνον από τους πτυχιούχους φυσικοθεραπευ- τές μέλη του Π.Σ.Φ, για να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να εναρμο- νίζονται με τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις.

   

  Οι γενικές συστάσεις πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν τα παρακάτω (επιβλεπόμενο ή καθοδηγούμενο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης είτε α- τομικά είτε ομαδικά):

  • Τύπος άσκησης: Αερόβια (π.χ. περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, κολύ- μπι, χορός κ.α.)
  • Ένταση: Το 60-90% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας
  • Διάρκεια: 20-60 λεπτά ημερησίως
  • Συχνότητα: 3-5 φορές την εβδομάδα για τουλάχιστον 6-12 εβδομάδες

   

  • Τύπος άσκησης: Δύναμη (αντιστάσεις με μηχανήματα δύναμης, λά- στιχα, αλτήρες κ.α. ή με το βάρος του σώματος για την ενδυνάμωση μεγάλων μυϊκών ομάδων)

   

  • Ένταση: ήπια (6-12 άνετες επαναλήψεις). Περισσότερες επαναλήψεις με μικρότερο βάρος μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης άλγους
  • Διάρκεια:20-60 λεπτά ανά συνεδρία (2-4 σετ των 6-10 ασκήσεων για όλες τις μεγάλες μυϊκές ομάδες)
  • Συχνότητα: 2-3 φορές την εβδομάδα.

   

  1. Τύπος άσκησης: Ευελιξία για μεγάλες μυϊκές ομάδες
  2. Ένταση: ήπια (6-12 άνετες επαναλήψεις).
  3. Διάρκεια:20-60 λεπτά ανά συνεδρία (2-4 σετ από κάθε άσκηση)
  4. Συχνότητα: 2-3 φορές την εβδομάδα.

   

  Η προσήλωση στην θεραπευτική παρέμβαση είναι ουσιαστικής σημασίας για μια καθοριστική έκβαση της θεραπευτικής άσκησης.

   

  Από τη διεθνή βιβλιογραφία συμπεραίνετε ότι ο ασθενής που χειροτερεύει και πηγαίνει από ήπια σε πιο σοβαρά στάδια της νόσου, αυξάνει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

   

  Η θεραπευτική άσκηση είναι παρέμβαση χαμηλού κόστους και κινδύνου, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών, επιβραδύνει την εξελικτική δια- δικασία της νόσου, παρατείνοντας έτσι την παραμονή των ασθενών στα αρ- χικά στάδια της ασθένειας.

   

  Ας την συντογογραφήσουμε λοιπόν

 • Στην ίδια κατηγορία
  Πρόσφατα Νέα