Σκοπός
 

 Ο σκοπός και το αντικείμενο του Τμήματος Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας, αλλά και των υπολοίπων ΕΤ του Π.Σ.Φ-Ν.Π.Δ.Δ περιγράφονται στο ?ρθρο 1 & 2 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους και περιλαμβάνουν: 

1. Την μελέτη και την επιστημονική κατάρτιση στον ειδικό τομέα, στον οποίο δραστηριοποιούνται

2. Την συμβολή τους σαν συμβουλευτικό όργανο του ΚΔΣ του  Π.Σ.Φ-Ν.Π.Δ.Δ σε επιστημονικά θέματα, τα οποία εμπίπτουν στο αντικείμενο εργασιών τους.

3. Την δημιουργία Επιτροπών Εργασίας Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος, για ειδικά αντικείμενα που δεν είναι σε αναλογία με το ειδικό αντικείμενο των εκάστοτε εν ισχύ subgroups και networks της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT)

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το ΕΤ Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας  ( ?ρθρο 3)     

α. Επιδιώκει την ανάπτυξη επιστημονικής και επαγγελματικής συνείδησης, προϋποθέσεων κατάρτισης και πνεύματος ενότητας ανάμεσα στα μέλη του, ενώ προωθεί τη συνειδητή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του ΠΣΦ 

β. Εξετάζει σε τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις τα θέματα που απασχολούν τον ειδικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται

γ. Εισηγείται στο ΚΔΣ την συγκρότηση  μόνιμων και έκτακτων επιτροπών, στο κέντρο και την περιφέρεια, για μελέτη και επεξεργασία των προβλημάτων, διοργανώνει διαλέξεις, συνέδρια, ημερίδες, εκπονεί προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και μετά τη σχετική έγκριση από το ΚΔΣ και γενικά ενεργεί κατάλληλα για την επιμόρφωση των μελών του και την αναβάθμιση του επιστημονικού - επαγγελματικού επιπέδου αυτών 

δ. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με άλλα ΕΤ, το ΕΣ, καθώς και με ομάδες συναδέλφων των ΠΤ για την παρακολούθηση των ιδιαίτερων προβλημάτων των Φυσικοθεραπευτών που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και αφορούν το αντικείμενο του τμήματος, αξιοποιώντας και την ιστοσελίδα του ΠΣΦ  

ε. Συνεργάζεται με συγγενείς επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις, Ελληνικές ή αλλοδαπές, για τη μελέτη και προώθηση κοινών σκοπών

στ. Προβάλει και προωθεί τους σκοπούς του από το Περιοδικό ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, την ιστοσελίδα του ΠΣΦ και άλλα μέσα ενημέρωσης  

ζ. Εισηγείται στο ΚΔΣ τον ορισμό μελών του ΕΤ ή του ΠΣΦ, ως εκπροσώπων του ΠΣΦ σε θεσμοθετημένα όργανα και επιτροπές ημεδαπές, ευρωπαϊκές και διεθνείς, των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στις αρμοδιότητές του 

η. Εισηγείται στο ΕΣ και στο ΚΔΣ του ΠΣΦ, τους όρους και τις προϋποθέσεις πιστοποίησης των μελών του ΠΣΦ στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.