Δικαιολογητικά εγγραφής μέλους

Εγγραφή Μέλους στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34-ΑΘΗΝΑ-11473

Δικαιολογητικά για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι.

Δικαιολογητικά για τους αποφοίτους ισότιμων σχολών του εξωτερικού

Εγγραφή: 30 ευρώ 

Συνδρομή έτους: 60 ευρώ

Η κατάθεση των χρημάτων γίνεται στους λογαριασμούς των Περιφερειακών Τμημάτων.
Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. αποφάσισε σε συνεδρίασή του, εκτιμώντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, τη διευκόλυνση των μελών των Περιφερειακών Τμημάτων του εφαρμόζοντας οικονομική ρύθμιση για την εξόφληση των συνδρομών τους.

Η ρύθμιση είναι η εξής:

Κάθε μέλος θα πληρώνει την συνδρομή του τρέχοντος έτους μέχρι τέλους Φεβρουαρίου και τη συνδρομή ενός παλιού έτους που οφείλει π.χ. συνδρομή 2013 και συνδρομή 2009. Σύνολο 60ευρώ Χ 2 = 120ευρώ Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε έτος μέχρι τη συνολική εξόφληση των συνδρομών.

Οι συνδρομές των ετών 2009, 2010 και 2011 θα πρέπει να κατατεθούν στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας του Π.Σ.Φ. 118/480051-68 [IBAN: GR0301101180000011848005168] και οι συνδρομές των ετών 2012 και μετά θα πρέπει να κατατεθούν στον λογαριασμό του Περιφερειακού Τμήματος που ανήκει το μέλος.

Επίσης, με απόφαση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, όπως επίσης και για τους ανέργους, η ετήσια εισφορά ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ. Οι πολύτεκνοι θα πρέπει να προσκομίζουν φωτοτυπία επικυρωμένη της κάρτας πολύτεκνου και αντίστοιχα οι άνεργοι επικυρωμένη φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας, οι οποίες είναι εν ισχύ.

Παρακαλούμε τα μέλη του Π.Σ.Φ. για ενημέρωσή τους να απευθύνονται στις Δ.Ε. των Π.Τ. που ανήκουν.

Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κατόπιν της εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.

Απευθύνεστε στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των κατά τόπους Περιφερειών:

Δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο πτυχίου ΤΕΙ ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με σφραγίδα της Χάγης (Apostille), με επίσημημ μετάφραση, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ)
  2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης*
  3. Βεβαίωση έγγραφης στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
  4. Παράβολο Δημοσίου 7,63?**
  5. Παράβολο χαρτοσήμου 29,35**
  6. Δύο (2) φωτογραφίες
  7. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
  8. Για τους μη έχοντες της Ελληνική Ιθαγένεια απαιτείται:

Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. [άρθρο 42 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85 Α')] ή

Πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου [κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α')] ή

Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς [?ρθρο 81 του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α')] ή

Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Ελλήνα/-ίδας ή

Δελτίο μόνιμης διαμονής ή

Προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 του Ν.4251/2014) ή

?δεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 και 106 του Ν. 4251/2014) ή

?δεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του Ν.4251/2014) ή Κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρο 114 του Ν.4251/2014) ή

Δεκαετής άδεια παραμονής (άρθρο 138 του Ν.4251/2014).

Παρατηρήσεις:

*Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η πρόσκομιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοια έγγραφο, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

**Υφίσταται η δυνατότητα εξ' αποστάσεως πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ-EUGO ή τα φυσικά πρόσωπα ΕΚΕ. ΣΤο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή.

Χρόνος:

Εντός τριμήνου από την αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπρωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως [άρθρο 3 του Ν.3919/2011 - (ΦΕΚ 32 Α')]. Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική Βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης Διοικητική Αρχή σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α')

Κόστος: 36,98?

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών:

Έξι (6) μήνες [άρθρο 13 του Ν.3491/2-10-2006 (ΦΕΚ 207Α')]