Δικαιολογητικά εγγραφής μέλους στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΠΣΦ - Ν.Π.Δ.Δ.